Informace o Kontaktním centru najdete také na nových webových stránkách.

Průvodce službami KC

Kontaktní centrum je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související s užíváním návykových látek.

 • Poskytuje skupinu služeb lidem, kteří chtějí abstinovat a také podporu jejich rodičům a blízkým.
 • Poskytuje skupinu služeb lidem, kteří aktuálně návykové látky užívají, současně mají zájem o snižování rizik, které s jejich braním souvisí.

Poslání Kontaktního centra

Kontaktní centrum CPPT, o. p. s. (KC) poskytuje odborné sociální služby osobám od 18 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či pravidelného užívání návykových látek.

Poskytované služby snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, umožňují klientům najít bezpečný prostor pro řešení aktuálních problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního životního stylu a pro motivaci k životu bez návykových látek.

Okruh osob, pro které je služba určena

Osoby starší 18 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek.

Poradenské služby jsou poskytovány i rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek, kteří potřebují orientaci v problematice a odbornou podporu.

Dále KC poskytuje odborné a laické veřejnosti informace, stáže, spolupracuje na výzkumech atd. se záměrem demýtizace drogové problematiky a podporování společenské platformy pro racionální protidrogovou politiku.

Základní principy sociálních služeb

 • Dobrovolná účast klientů
 • Anonymita a diskrétnost
 • Motivace k samostatnosti a aktivnímu přístupu k životu
 • Rovný přístup
 • Schopnost reagovat na potřeby klientů
 • Profesionalita personálu
 • Individuální přístup ke klientům
 • Bezplatnost poskytovaných služeb
 • Nízkoprahovost – snadná dostupnost služeb

Cíle programu:

 • Navázat kontakt a vytvořit vztah důvěry s uživateli návykových látek
 • Zvýšit u klientů povědomí o zdravotních a sociálních rizicích aplikace návykových látek
 • Snižovat sociální a zdravotní poškození uživatelů návykových látek
 • Předcházet destruktivnímu chování a jednání uživatelů návykových látek
 • Podpořit motivaci uživatelů návykových látek ke změně směrem k méně rizikovému životu, bez návykových látek
 • Podpořit uživatele návykových látek motivované k abstinenci k léčbě závislosti a návratu do běžného života bez drog
 • Podpořit klienty při překonávání náročných životních situací
 • Podpořit klienty při zvyšování kompetencí na řešení problémů spojených s užíváním návykových látek
 • Prevence rozpadu a zhoršení sociálních aj. podmínek rodin v kontaktu se závislostí
 • Demýtizace drogové problematiky, podpora racionální protidrogové politiky