"pomáháme rozvíjet potenciál  Vašeho rozhodnutí k abstinenci"

Program následné péče

PNP je součástí terciární prevence závislosti, která výrazně zefektivňuje celý systém péče o osoby závislé na návykových látkách. Pracujeme s lidmi, kteří minimálně tři měsíce abstinují od drog a jiných návykových látek po odchodu z krátkodobé a střednědobé léčby, z komunit, ale i s klienty po léčbě ambulantní a v neposlední řadě s klienty, kteří se pro abstinenci rozhodli sami bez podpory léčebného zařízení. Abstinujícím nabízíme široké spektrum psychoterapeutických a sociálních služeb.

Poslání

Program následné péče CPPT, o.p.s. poskytuje svými odbornými sociálními službami podporu lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek ve chvíli přechodu od závislosti k osobní svobodě. Jsme přesvědčeni, že odborný individuální přístup v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobě i společnosti. Svými službami podporujeme klienty při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich potřebami v oblasti zaměstnání, studia, samostatného bydlení, rodinných a přátelských vztahů a v neposlední řadě při obnovování, budování a udržení si zdravého životního stylu a k vyrovnání se s nedávnou minulostí.

Okruh osob, pro které je služba určena

Program následné péče CPPT, o.p.s. poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení této životní změny. Zejména pokud v důsledku užívání návykových látek došlo v jejich životě ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních vztahů, širších sociálních vazeb a uplatnění na trhu práce.

Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodičům, partnerům a blízkým těchto osob. Potřebují informace, orientaci v problematice, podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu při řešení aktuálních potíží. Odbornou pomoc a podporu potřebují bez ohledu na to, zda jsou například jejich děti před nebo po léčebném pobytu, ale i ve chvíli, kdy jejich děti návykové látky aktivně užívají.

Cíle služeb

Cílem služeb PNP je podpořit klienta v období návratu do běžného života a k osobní svobodě. Základním prvkem je uvědomění si omezujících aspektů závislostního jednání a jeho změna směřující pokud možno k úplné nezávislosti na institucionální podpoře a léčebném procesu.

Základní principy

  • Služby poskytované PNP jsou veřejně přístupné.
  • Využívání služeb je dobrovolné.
  • Při plánování efektivní podpory klientovy samostatnosti vycházíme z jeho individuálních potřeb.
  • Respektujeme objektivní zjištění z oboru adiktologie.
  • Zaručujeme bezpečný prostor a důstojnost všech zúčastněných, mlčenlivost a srozumitelnost pravidel spolupráce.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz