"pomáháme jít  novou cestou, pokud ta dosavadní vedla ke konfliktu se zákonem"

pokyny rouska povinna

 Poslání programu

Posláním Programu pro osoby v konfliktu se zákonem je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí), při řešení jejich problémů a motivovat je ke změně životního stylu. Pomoci jim s návratem do společnosti a předcházet dalšímu páchání trestné činnosti. Podpora a motivace klientů se děje zejména prostřednictvím osobního případně korespondenčního poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporují jejich zařazení do běžného života.

Okruh osob, pro které je služba určena

Osoby, které se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času: ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, případně ti, kterým lze pomoci navázat spolupráci s Probační a mediační službou a přispět k využití alternativních způsobů trestání či ochranné léčby.

Osoby, po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně životního stylu směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu na léčbu závislosti.

Rodinní příslušníci a další blízké osoby uživatelů návykových látek ve výkonu vazby či výkonu trestu.

Základní principy služeb POKZ

  • dobrovolnost (záleží na rozhodnutí klienta, zda nabízené služby využije)
  • individuální přístup (přístup dle klientových aktuálních individuálních potřeb a kontextu, ve kterém se nachází)
  • podpora a zvyšování kompetencí klienta (vedení klienta k samostatnosti a aktivnímu přístupu)
  • mlčenlivost, existují výjimky, jakými jsou: ohrožení bezpečnosti věznice (útěk, vzpoura, útok), ohrožení života klienta, trestná činnost, na niž se vztahuje oznamovací povinnost dle § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a rozhodnutí soudu.)
  • partnerství a respekt (pracovník není ke klientovi v nadřízeném postavení)
  • bezplatnost

Cílem programu je

Zvýšení kompetencí klienta při řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a pobytem ve vězení.

Změna současného chování klienta směrem k péči o vlastní zdraví, zlepšení vztahů s lidmi, abstinenci od návykových látek, léčbě závislosti apod.

Zlepšení orientace klientů v nové životní situaci po propuštění z vězení a stabilizace sociální situace klienta tak, aby nedocházelo k zacyklení nežádoucího životního stylu vedoucího zpět do vězení.

Zlepšení vzájemné komunikace klientů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami, které podpoří jejich návrat do společnosti bez návykových látek.