Okruh osob, kterým služby poskytujeme

 • běžné třídní kolektivy základních a středních škol
 • třídní kolektivy ohrožené rizikovým chováním a jeho důsledky
 • děti a dospívající a mladí dospělí ohrožení rizikovým chováním a jeho důsledky
 • pedagogové, pedagogičtí pracovníci a další pracovníci školy
 • rodiny, osoby blízké a angažované

Hlavní cíle

 • předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí, dospívajících a mladých dospělých;
 • podpora dobrého rozhodování vzhledem ke svým potřebám i možnostem;
 • podpora schopnosti zdravě prosazovat své zájmy a potřeby v rámci rodiny, školy, vrstevnické skupiny a širší komunity;
 • společné hledání zdrojů k řešení obtížných situací a posilování silných stránek dětí, mladých lidí, rodin a pedagogů;
 • posilování kompetencí pedagogů v primární prevenci.

Principy

 • Odbornost (Služby zajišťují pracovníci se vzděláním v oboru a pod odbornou supervizí.)
 • Zapojení a spolupráce (Pravděpodobnost úspěšnosti služby či realizaci žádoucích změn podmiňuje aktivní zapojení a spolupráce všech zúčastněných.)
 • Respekt (Pracovníci respektují potřeby, zájmy, postoje, hodnotový systém i kulturní východiska klientů služeb.)
 • Informovanost (Příjemci služeb mají právo být informováni o všech možnostech i limitech služeb a případných důsledcích svých rozhodnutí.)
 • Partnerství (Pracovník není expertem na život a potřeby příjemců služeb, tím jsou oni sami. Pracovníkova expertnost spočívá v jeho odborné výbavě umožňující orientaci v problematice, konstruktivní vedení rozhovoru, podporu při hledání možností a zvládání náročných životních situací.)
 • Bezpečí (Služby garantují osobní bezpečí všech příjemců služeb a ochranu osobních a citlivých údajů s ohledem na platnou legislativu.)
 • Rovný přístup (Příjemci služeb mají právo na rovný přístup při poskytování služeb bez ohledu na své osobní, sociální a kulturní charakteristiky.)