Mezníky ve vývoji organizace CPPT, o. p. s.

1997

 • vznik Nadace Druhý břeh (NDB)
 • otevření K-centra v Koperníkově ulici č. 16 v Plzni pod NDB

1998

 • přestěhování KC do divadla Pod Lampou v Havířské 11

1999

 • transformace nadace v obecně prospěšnou společnost Centrum protidrogové prevence a terapie
 • otevření P-centra v Plachého 6 v Plzni

2000

 • otevření Ambulantního programu následné péče a doléčování v Plachého 6 v Plzni

2001

 • zahájení činnosti Terénního programu

2005

 • zahájení činnosti programu Drogové služby ve věznici Plzeň – Bory
 • získání certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ÚV ČR (dále jen RVKPP) pro Terénní program, Kontaktní centrum a Ambulantní program následné péče a doléčování

2006

 • získání certifikace odborné způsobilosti MŠMT pro P-centrum

2007

 • získání prostor Města Plzně do dlouhodobé výpůjčky pro vznik služby Chráněného bydlení
 • realizace projektu „Rozšíření služeb Terénního programu do regionů Plzeňského kraje

2008

 • vytvoření pozitivního image organizace spuštěním nového loga a webových stránek
 • otevření služby Chráněného bydlení

2009

 • úspěšná recertifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek RVKPP pro Terénní program, Kontaktní centrum a Program následné péče
 • úspěšné opakování certifikací odborné způsobilosti MŠMT a získání dvou dalších certifikací pro nové služby
 • získání akreditace k provádění vzdělávacích programů
 • realizace projektu „KOTVA – Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování“ financovaného z OPVK
 • realizace výstavy v prostorách Radnice města Plzeň pod názvem „Závislost je nemoc“
 • příprava stavební dokumentace k adaptaci objektu Chráněného bydlení pro doléčování rodičů s dětmi

2010

 • zahájení projektu „Zajištění komplexních služeb střediska primární prevence“ financovaného z OPVK
 • úspěšná recertifikace odborné způsobilosti MŠMT pro programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky
 • úspěšná akreditace 6-ti tematických seminářů pro pedagogy realizované P-centrem
 • zahájení projektu zaměřeného na matky uživatelky návykových látek
 • realizace VI. AT konference pod záštitou města Plzeň a Plzeňského kraje

2011

 • 1. běh Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizované P-centrem úspěšně dokončilo všech 24 pedagogů
 • zahájení služeb Terénního regionálního programu ve druhém největším městě Plzeňského kraje – Klatovy
 • zahájení realizace služeb odsouzeným v oddělení výkonu trestu, konkrétně v oddělení 1/7-3 Intenzivní program zacházení
 • rozšíření služeb K-centra o testování prostřednictvím orientačních testů na infekční nemoci z kapky krve
 • služby K-centra rozšířili služby pro matky s dětmi
 • úspěšná realizace Dne otevřených dveří K-centra pro spolupracující instituce i pro veřejnost

2012

 • zahájení 3. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizované P-centrem
 • realizace VII. AT konference o prevenci a léčbě závislostí ve spolupráci s o.s. Ulice – Agentura sociální práce
 • zpuštění nových webových stránek společnosti
 • úspěšná recertifikace služeb K-centra a Programu následné péče; získání certifikátu na 4 roky
 • přestěhování vedení společnosti do nových prostor Plzenecká 13, Plzeň
 • přerušení činnosti Regionálního terénního programu

2013

 • zahájení odborné činnosti v projektu Respektuj 18
 • rozšíření kapacity pro poradenské služby Drogového poradenství ve věznici ve Věznici Plzeň
 • ukončení činnosti Regionálního terénního programu
 • změna sídla společnosti - od září 2013 společnost oficiálně sídlí na adrese Plzenecká 13, 326 00 Plzeň
 • úspěšná MŠMT certifikace odborné způsobilosti služeb poskytovaných P-centrem

2014

 • rozšíření služeb Drogového poradenství ve věznici do věznic Horní Slavkov a Oráčov
 • zahájení 4. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizovaného P-centrem
 • realizace VIII. AT konference o prevenci a léčbě závislostí ve spolupráci s o. s. Ulice – Agentura sociální práce, Point14 a SKP Plzeň
 • rozšíření služeb Programu následné péče o služby určené patologickým hráčům
 • zahájení spolupráce s Plzeň 2015 o.p.s. a Pěstuj Prostor o. s. na projektu Městská plovárna ožívá
 • spuštění facebookového profilu společnosti
 • vstup do AVPO ČR

2015

 • rozšíření služeb společnosti o Základní poradenské a terapeutické služby pro patologické hráče při Kontaktním centru (odloučené pracoviště)
 • rozšíření spolupráce Drogové poradenství ve věznici do věznice Ostrov nad Ohří
 • certifikace služeb Drogové poradenství ve věznici
 • úspěšné dokončení IV. Běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizovaného P-centrem
 • zahájení kontinuální spolupráce s Pěstuj Prostor, z.s. na projektu Městská plovárna žije

2016 

 • úspěšná recertifikace RVKPP odborné způsobilosti služeb pro Kontaktní centrum a Program následné péče
 • zahájení V. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizovaného P-centrem
 • realizace IX. AT konference o prevenci a léčbě závislostí ve spolupráci s o. s. Ulice – Agentura sociální práce, Point14 a SKP Plzeň 
 • realizace projektu StandBy zaměřeného na výzkum a prevenci v oblasti nadužívání virtuálního prostředí

2017 

 • oslavy 20. výročí založení Centra protidrogové prevence a terapie
 • zahájení VI. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizovaného P-centrem
 • transformace odloučeného pracoviště Kontaktního centra, realizující Základní poradenské a terapeutické služby pro patologické hráče na samostatnou službu Krajské centrum pro nelátkové závislosti
 • úspěšná recertifikace RVKPP služeb Drogového poradenství ve věznici
 • úspěšná inspekce sociálních služeb Kontaktního centra
 • spuštění pilotního provozu Adiktologické a preventivní ambulance -21, pro děti, mladé lidi a jejich blízké

2018 

 • realizace X. ročníku Adiktologické konference v Plzeňském kraji ve spolupráci se Spolkem Ulice Plzeň, Point14, z.ú. a SKP Plzeň
 • úspěšné zakončení 6. a zahájení 7. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizovaného P-centrem
 • spuštění FB stránky Ambulance pro nelátkové závislosti a realizace edukativních přednášek
 • navázání na pilotní provoz Adiktologické a preventivní ambulance -21 a její celoroční provoz
 • registrace Ambulance pro nelátkové závislosti a Adiktologické a preventivní ambulance -21 jako sociální služby a zařazení do rozovjové sítě sociálních služeb Plzeňského kraje

2019 

 • uskutečnění I. ročníku ProkopCupu - charitativně benefičního dámského fotbalového turnaje v rámci odborného garantství projektu Respektuj 18
 • realizace 1. konference primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji na téma Budování bezpečného klimatu na školách
 • Ambulance pro nelátkové závislosti realizovala 7 veřejných edukativních přednášek v rámci cyklu "Máme dosti závislosti"
 • P-centrum úspěšně absolvovalo Certifikace odborné způsobilosti MŠMT pro všechny úrovně primární prevence
 • Kontaktní centrum v rámci Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky realizovalo testování na infekční onemocnění pro širokou veřejnost

2020 

 • členství v Asociaci organizací v oblasti vězeňství v níž aktivně působí členové týmu Programu pro osoby v konfliktu se zákonem
 • uskutečnění on-line dne otevřených dveří v K-centru a odborné diskuzní setkání s pracovníky Odborů sociálně právní ochrany dětí a Sociálních kurátorů v rámci týdne sociálních služeb pořádaným APSS
 • 1648 hodin distančního poskytování služeb našim klientům prostřednictvím videohovorů, telefonátů, sociálních sítích a korespondence