Jednotlivé služby jsou certifikované dle standardů RVKPP.

Okruh osob, pro které jsou služby PNP určeny

Program následné péče CPPT, o. p. s. poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení této životní změny. Zejména pokud v důsledku užívání návykových látek došlo v jejich životě ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních vztahů, širších sociálních vazeb a uplatnění na trhu práce.

Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodičům, partnerům a blízkým uživatelů návykových látek. Informace, orientaci v problematice, podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu při řešení aktuálních potíží poskytujeme bez ohledu na to, zda se jejich blízcí pávě léčí, nebo návykové látky aktivně užívají.

Individuální doléčování

Je složeno z individuálních konzultací individuální terapie a poradenství, individuálního sociálního poradenství a sociální práce, přičemž frekvenci a rozsah těchto složek určuje individuální plán. Minimální doporučená délka je 8 měsíců maximální 18 měsíců.

Individuální doléčovací program je doporučován zejména:

 • Lidem, jejichž současný stav neumožňuje smysluplné a bezpečné využívání skupinových forem služeb PNP.
 • Lidem, jejichž běžné životní podmínky neumožňují účast v rozsahu a frekvenci intenzivního doléčování.
 • Lidem, kterým abstinenci komplikují současné životní obtíže nebo je jejich abstinence jinak ohrožena.

Intenzivní doléčování

Je složeno z individuálních konzultací individuálního poradenství a terapie, individuálního sociálního poradenství a sociální práce a dále ze skupinových forem práce, které zahrnují skupinovou psychoterapii, arteterapii, zátěžové programy a socioterapii. Frekvenci a rozsah služeb určuje individuální plán sestavovaný individuálním terapeutem společně s klientem, přičemž je PNP stanoveno minimální doporučené penzum. Minimální doporučená délka je 8 měsíců maximální 18 měsíců.

Intenzivní doléčovací program je doporučován zejména:

 • Lidem, kteří právě absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách.
 • Lidem, kteří v minulosti dlouhodobě zneužívali návykové látky a v současnosti abstinují.

Doléčování s chráněným bydlením

Vlastní doléčovací proces je veden formou Individuálního či intenzivního doléčovacího programu. Klient navíc ještě před propuštěním z léčby a přijetím do PNP absolvuje vstupní pohovor, kde je seznámen s podmínkami čerpání služby a chodem chráněného bydlení. Klient dále čerpá ubytování na chráněném bydlení v maximální délce 6 měsíců.

Doléčovací program s chráněným bydlením je doporučován zejména:

 • Lidem, kteří právě absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a jsou v nepříznivé sociální situaci bez dostatečného sociálního zázemí.
 • Lidem, kteří právě absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a návrat do původního bydliště představuje riziko pro udržení abstinence a nastoupených životních změn.

Poradenství pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek

Je složeno z individuálních konzultací individuální terapie a poradenství. Délku, frekvenci a rozsah jednotlivých složek určuje individuální plán. Služby jsou doporučovány zejména:

 • Lidem, jejichž blízcí se potýkají se závislostí na návykových látkách.

Skupinová terapie pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek

Podpůrná terapeutická skupina v délce 1,5 hodiny s frekvencí 1x14 dní. Individuální plán každého člena skupiny je určován vždy na období od září do června následujícího roku. Služba je doporučována především:

 • Lidem, jejichž blízcí se potýkají se závislostí na návykových látkách

Program skupinového poradenství - „HERMES“

Program pro řidiče motorových vozidel, jimž byla v souvislosti s řízením pod vlivem návykových látek soudem uložena povinnost absolvovat adekvátní program psychologického poradenství.

Konkrétní podoba služby je vždy sestavována na základě individuálních potřeb klienta. PNP ve svých službách využívá následujících úkonů a forem práce:

 • zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby
 • vstupní zhodnocení stavu klienta
 • individuální poradenství
 • individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
 • individuální psychoterapie
 • informační servis
 • krizová intervence
 • krizová intervence po telefonu a internetu
 • sociální práce
 • socioterapie
 • orientační test z moči
 • práce s rodinou
 • telefonické, písemné a internetové poradenství
 • skupinová terapie a poradenství
 • skupinová terapie a poradenství
 • skupiny pro rodiče a blízké
 • arteterapie
 • chráněné bydlení
 • v případě řešení specifických problémů přesahujících rámec tohoto programu odkaz na psychiatrické, psychologické či jiné odborné vyšetření

Podrobnější popis služeb najdete v pravém sloupci pod položkou Průvodce službami.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz